03-1715_Henricus_KeerenXWijnen

   

 Generatie: 3

 

 Henricus KEIREN (KEELEN, KEREN). Geboren 19-december-1715 Helden. (JHH: rond 1705 geschat) Begr 27-juni-1770 Helden.     Ouders
Huwt op 1745?? te?? (JHH: rond 1740 geschat met Agnes WIJNEN, ged. Kessel 30 september 1701[1], overl. Helden Stogger 7 juni 1782;[2]
Dochter van: Wynandus Willemschen WIJNEN en Maria Wilhelmina GIELLEN (GEELEN)  H: 2 juni 1689 te Kessel.Comment van Gijs Groen op 19 jan 2016. Bron: DTB Kessel RK dopen transcripts op http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
Kinderen uit dit huwelijk
1   Joannes Keelen [sic], ged. Baarlo 15 maart 1741 (get. Antonius Daemen namens Jacobus Keelen, Maria Gielen), volgt IVa.

Huwelijk  

2   Maria Keren, ged. Baarlo 13 september 1743 (get. Petrus Janssen namens Deodorus Keren, Petronella Thilmans namens Wilhelmina Wijnen), ongehuwd Begr. Helden Dorp 7 juli 1773.
3   Joanna Keiren, ged. Helden 18 oktober 1745 (get. Joannes Keiren namens Henricus Wynen, Cornelia Korsten), landbouwster, overl. ald. 7 maart 1814.[3] Begr. 8 maart 1814 te Helden Ongehuwd
4   Jacoba Keiren, ged. Helden 12 januari 1749 (get. Thomas Wynckes namens Joannes Wynen, Maria Gielen), Ovl Helden  Onder 25 januari 1749.[4]
Opmerkingen van JHH, mei 2011: Het feit dat Joannes K. getrouwd met Maria Gielen, een zoon is van Henricus K.en Agnes Wijnen bleek al zonneklaar uit de aktes die op de website van Cor Keeren te vinden zijn. De doopgetuigen van de oudste kinderen uit dit huwelijk Keeren-Gielen hadden voordien al tot die conclusie moeten doen leiden: beiden, zowel Henricus K. en Agnes Wijnen waren peter en meter bij de eerste twee kinderen. Voornoemde Henricus Keeren kreeg ook andere ouders. Maar eerst heb ik de ouders van Agnes Wijnen achterhaald via de website van Loe Giesen (www.loegiesen.nl). Loe heeft een groot aantal akten en data verzameld betreffende de (voormalige) gemeenten Belfeld, Beesel en Swalmen. Daaronder vond ik Hendrick Keeren in gezelschap van leden van de familie Wijnen i.v.m. de verkoop van hooiland te Beesel langs de Maas in de jaren 1754-1755. Dit land moet hebben gelegen tegenover het dorp Kessel. Daardoor rees het vermoeden dat Agnes Wijnen geboortig was van Kessel. Haar doop en ook van de andere leden van de familie Wijnen werden in Kessel inderdaad gevonden. Agnes bleek aldaar te zijn geboren in het jaar 1701 als dochter van Winandus Wijnen en Maria Gielen. Laatstgenoemde was dan ook meter bij het oudst bekende kind van het echtpaar Keeren-Wijnen. Hun huwelijk heb ik overigens niet kunnen vinden, niet in Kessel, Helden of Baarlo. Mogelijk elders, maar het is ook niet uit te sluiten dat het huwelijk weliswaar is gesloten in bijvoorbeeld Kessel. maar dat de pastoor het heeft vergeten in te schrijven. Ik kom op dat fenomeen later nog een keer terug. Het echtpaar Keeren-Wijnen liet in Baarlo en Helden telkens twee kinderen dopen in de jaren 1741-1749. Dat betekent dat Agnes Wijnen haar laatste kind op 48-jarige leeftijd baarde! Doopgetuigen van de zijde van de familie Keeren waren:   1741 Joannes    Jacobus K. (opa van het kind).   1743 Maria    Deodorus K. (oom van het kind) 1745 Joanna    Cornelia Korsten (aangetrouwde tante van het kind).   1749 Jacoba    niemand (er zijn twee getuigen van de zijde van de familie Wijnen: een oom en de oma van het kind; de directe familie van de Keeren’s was klein zoals we weten!) Ik neem aan dat het laatste kind vernoemd is naar haar grootvader en deze op dat moment overleden was. Immers in het Land van Kessel was het gebruik dat kinderen niet naar nog levende personen werden vernoemd. Ik heb echter het overlijden van Jacobus Keeren niet in de begraafregisters van Helden gevonden. Mogelijk dat hij een van de vele slachtoffers is geweest van de dysenterie-epidemie die in Helden heerste in september/december 1747 en dat de geestelijkheid in de drukte zijn dood is vergeten te noteren.  Andere bijzonderheden:  1747 Gezinssamenstelling (LK): Bij een Hendrik KEIREN  worden geregistreerd; man, vrouw, 1 zoon beneden 10 jaar en 2 dochters beneden 10 jaar. Interessant is dat hier een zoon wordt vermeld. Verder onderzoek is vereist.   16 januari 2011: Bij het nalezen van het het hierna volgende kontrakt  van Joannis KEIREN  en Maria GIELEN staat Joannis vermeld samen met zijn zuster Joanna als zijnde kinderen van Hendrik KEIREN en Agnes WIJNEN.02-mei-1750 JHH: Jacobus van de Cruijs verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Keiren, getrouwd met Agnes Wijnen een som van 20 pats. (3 gl. 4 strs. per pats.) tegen een jaarlijkse rente van 3 gl. Roermonds met als onderpand een halve morgen land gelegen enerzijds naast een verdelke land van vnd. JvdC, anderzijds het Sevenums land, dat nu gebruikt wordt door de weduwe Hendrick Knippenbergh, het voorhoofd de gemene straat van de Capelle naar den Heuvelhoeck en land van Mercken Kolen. Mocht Jacob de rente drie jaar niet betalen dan wordt het land eigendom van Hendrick Keiren en zijn echtgenote. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 56)9 augustus 1754 JHH: Hendrick Keren, Anna Wijnen, Wilmken Wijnen, J. Wijnen, Cathrina Wijnen en Hendrick Wijnen volmachtigen Engelbert Stocx om ongeveer anderhalve morgen hooiland gelegen te Beesel tussen de Maas en de Heer van Kessel, met de korte zijden grenzende aan Peter Heggers en Geurt Slousen, voor 500 gl. Roermonds over te dragen. (RHCL, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 43, met dank aan Loe Giesen)

19-mei-1755 Het echtpaar koopt van de kinderen van Thomas van Knippenberg en Hennisken Wilms voor “Een Duysend en dertigh Gulden” 1. “een huys met de plaats op de stoggerstraat, gelegen neffens Peter Huijsch rontomme in de gemeijnte” en 2. “drij morgen bouw en weijland” en 3. “eenen morgen en drij vierdel bouwlandt op de Rijdt” en 4. “eenen morgen een vierdel op den hochte van den Rijdtwegh” en 5 “item ongevehr een vierdel op den Luijnder”. Deze aankopen zijn op verschillende manieren belast met jaarlijkse giften die gedaan moeten worden aan de adel en de kerk. Bij voor 1 en 2 moeten zij jaarlijks aan een adelijk persoon ” een roockhoen en een oort (onleesbaar)”. Verder moeten zij jaarlijks een erfpacht af dragen aan de “Cappellarije alhier, drij vat en een kan roggen”

z.d. verm. 16 juli 1755 JHH: De kinderen van Thomas van Knippenbergh en zijn echtgenote Henrisken Wilms zalrs. nl. Thomas van Knippenberg, Jacobus van Knippenbergh, getrouwd met Anna Peters, Frans Gommans, getrouwd met Joanna van Knippenbergh, Wilm Wilms, getrouwd met Godefrida van Knippenbergh, Dirck van Knippenbergh geassisteerd met schepen Jan Gielen dragen over met octrooi van de rentmeester van Koninklijke Majesteit [= de koning van Pruisen] dd. 19 mei 1755, aan Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen, een huis met plaats op de Stoggerstraat naast enerzijds Peter Huijsch en rondom in de gemeente, jrl. belast aan Koninklijke Majesteit Heeren Nieuw met een rookhoen en een oort Brabants cins, nog drie morgen bouw en weiland betimmert met een schuur, waarvan een morgen cinsroerig aan de Meurse Pandschap van de Koninklijke Majesteit met jrl. 2 kop haver 2 1/2 str. Brabants, nog een morgen en drie verdel bouwland op de Rijdt, een morgen een verdel op de hoek van de Rydtweg, nog een vierdel op de Luynder met nog een vierdel hoefslag in ‘t Heghbroecksken, jrl. belast met 3 vat en een kan roggepacht aan de Cappelanije, met een vat 3 spint min een half kan rogge erfpacht aan de Kerk alhier, nog met anderhalve kop rogge erfpacht aan het benificie dat tegenwoordig bediend wordt door de E.H. Coenen; voor 1030 gl. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 132)

16-juli-1755 JHH: Wilm Wilms met volmacht van zijn echtgenote Gertruy van Knippenbergh verkoopt aan Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen drie vierdel bouwland gelegen op den Wytel naast enerzijds de erfg. van Leinardus Versondert, anderzijds Marten Comans uitschietende met een zijde aan het Waterlaet en anderzijds aan den Meulenweg, voor 20 pats. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 133)

29 september 1755 JHH: Ten overstaan van J.F. Lindtgen, licentiaat in de rechten en landscholtis van het Ambt Montfort, D. Mooren en G. Janssen, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Engelbert Stocx, krachtens volmacht dd. 9 augustus 1754, ongever anderhalve morgen hooiland, gelegen tussen de Maas en de Heer van Kessel over aan Geurt Wijnen en diens echtgenote Jenneke Joosten. (RHCL, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38, fol. 42; met dank aan Loe Giesen)

10 maart 1760  Hendrik en Agnes lenen aan de gemeente Helden 1200 Cleefse guldens in gouden en zilveren munten “tot Betaelinge der Swaere Contributies en extraordinaire Lasten in desen tegenwoordigen oorlogh”. Zij lenen het geld aan de gemeente tegen 5%. De eerste rente moet op 10 maart 1761 betaald worden. Als zekerheidsstelling : “hebben wij voormelde schout, schepenen ende gesworenen veronderpant, gelijck doen mits desen, all onser Gemeentende incommen persoonen ende goederen”. Later, op 18 september 1760 wordt het nog verder ondertekent door de secretaris en voorzien van het gemeentezegel “in groenen wasch, overdeckt met een Sterre van wit papier”. De authorisatie voor deze lening kwam voort uit een raadsbesluit genomen op 14 oktober 1758.

JHH: 18 september 1760 Michiel Smolders, scholtis, Peter Hulskens, Sill Gommans, Gerard Crommentuijn, Thomas Wijnckens, Theodor Gommans en Dirck Engels, schepenen, Sill van Nijenhuijs, Henrick Jeuken, Faes Drijssen, Thijs Verhaegh en Peter Janssen, gezworenen, samen representerende de gemeente Helden, met authorisatie van de geërfden dd. 14 oktober 1758 en alhier in het protocol geregistreerd op heden den 10 (sic) maart 1760, lenen tot profijt en wegens de hoge nood van de gemeente uit handen van Henrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen een som van 1200 gl. Kleefs ten behoeve van de betaling van de zware contributies en buitengewone lasten in deze tegenwoordige oorlog, tegen een jaarlijkse rente van 5%, zijnde 60 gl. jaarlijks en waarvan de eerste betaling zal geschieden op 10 maart 1761. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 214)

15-mei-1761 Hendrik en Agnes kopen van Christian Smolders en Helena van Rhun een halve morgen bouwland gelegen aan “t Groote Velt aen de Rijt”. Prijs: “Veertigh Guldens Ruremunts”.   JHH 15 mei 1761 Ten overstaan van Michiel Smolders, scholtis, Thomas Wijnckens en Theodor Gommans, schepenen van het gericht en de heerlijkheid Helden, verkoopt Helena van Rhun met volmacht van haar echtgenoot Christian Smolders dd. Helden 9 mei jl. aan Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen een halve morgen bouwland gelegen in ‘t Grootevelt aan de Rijte naast enerzijds land van de aankoper en anderzijds Joannes Verhaegh, een voorhoofd Dries Comans en anderzijds aan de Rijtt, voor 40 gulden Roermonds. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 229)

12-september-1764 Hendrik en Agnes lenen 150 Roermondse guldens aan Joannes KEIREN  en Catarina GIELEN. Rente 4% en de eerste rente moet betaald worden op 15-augustus-1765. De aflossing mag geschieden wanner Joannes en Catarina dat willen. Als onderpand wordt het op 07-december-1745 door Engel Beckers en Catarina Gielen gekochte huis met schuur en erven gegeven.   JHH:12 september 1764 Joannes Keiren en zijn echtgenote Catrina Gielen, met permissie van dit gericht, lenen van Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen, 150 gl. Roermonds tegen een jrl. rente van 4% met als onderpand het op Joanna Beckers vererfde huis, schuur en erven c.a. te Helden en beschreven in de transportakte geregistreerd op 7 december 1745 in het oude protocol op folio 188 aan Engel Beckers en zijn echtgenote Catrina Gielen. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 300)

Voor plaats van huwelijk ook in de klappers van Baarlo gekeken maar niets gevonden (november 2010).

JHH 11 september 1757 Schepen Dirck Gommans en Thonis Wilms verklaren op 1 september jl. in het huis van president schepen Jan Gielen te zijn geroepen in aanwezigheid van diens neef Dirck Gielen. Jan Gielen verklaarde te willen dat Dirck Gielen aan zijn dochter Catharina Gielen als doopgift zou geven 400 gl. Roermonds staande t.l.v. Jan Joosten aan de Capelle alhier. Verder ook aan Frans Gielen en Maria Gielen, ook kinderen van Dirck vnd. ieder 100 pats. staande t.l.v. scholtis Smolders. Verder aan de drie vnd. kinderen 300 gl. Roermonds t.l.v. Hendrick Verhaegh. Verder aan deze drie kinderen voor de uitzet ieder 2 malder rogge, een malder boekweit, een vierdel spek en een bed c.a. en een koe. Verder wenste Jan Gielen dat vnd. Dirck Gielen zou geven als doopgift aan Sill Gielen zoon van Peter Gielen 100 pats. staande t.l.v. het erf van Peter Heijnen in den Huijshoeck; iden aan dezelfde Sill Gielen 28 pats staande t.l.v. Peter Sijben te Neer. Tenslotte wenste Jan Gielen dat Dirck Gielen 100 gl. voor zielmissen zou uitgeven. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 182)

JHH October 2011:    11 februari 1775 Joannes Hilkens en zijn echtgenote Elisabeth Hanssen lenen van Agnes Wijnen weduwe van Hendrick Keiren 400 gl. Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% met als onderpand 3 1/2 morgen bouwland achter hun huis gelegen Te Stox tussen de erven van Jan Roosen en Michael Hoeberts, een morgen bouwland op ‘t Loovelt naast enerzijds hun erf en anderzijds Joannes Joosten, een morgen bouwland in ‘t Loovelt naast enerzijds Michael Hoeberts en anderzijds Jan Roosen, nog een morgen in ‘t Loovelt naast enerzijds Joannes Wilms en anderzijds Joannes Janssen; zijnde jrl. belast met 2 vat rogge erfpacht aan de Pastorie alhier en met 5 gl. Roermonds aan het Broederschap van St. Anna alhier. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 432)

JHH: 11 juni 1782 Marten Gommans en zijn echtgenote Joanna Beckers verkopen aan Joannes Keiren en zijn echtgenote Maria Gielen en zijn zuster Joanna Keiren, kinderen van wijlen Hendrick Keiren en Agnes Wijnen, een perceel bouw en weiland gelegen op ‘t Straetje, beginnende aan de moeshof van de comparanten veldopwaarts tot aan het gemene Kerckpadt naast enerzijds de erfgenamen van Wilm Peters en anderzijds de erfgenamen van Jan Jeucken, zo groot of klein, zoals door een geadmitteerde landmeter zal worden bevonden, jrl. belast met 2 malder rogge erfpacht aan de Kapelanie alhier en met een vat aan de Kerk alhier, voor 245 gl. Kleefs, waarmee teniet wordt gedaan een kapitaal van 150 gl. plus rente dat voornoemde Hendrick Keiren en zijn echtgenote Agnes Wijnen, krachtens obligatie dd. 12 september 1764 te vorderen hadden op comparantens totale huis en erven. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 554)

Voetnoten JHH:

  [1]   In het kerkregister staat eigenlijk dat ze gedoopt is op de 31e! september. Waarschijnlijk heeft de pastoor de laatste dag van september bedoeld, maar het is dus ook mogelijk dat ze in feite op de 1e oktober gedoopt werd.      [2]     Als “Anna Wijnckes” (de naam Wijncke(n)s was inheens te Helden, Wijnen niet), weduwe en 82 jaar oud.     [3]    Bij haar overlijden was ze landbouwster en 70 jaar oud; de namen van haar ouders waren niet bekend bij de aangevers van dit overlijden, de buurmannen Jean Zelen, 60 jaar, landbou­wer te Helden, en Guillaume Zelen, 30 jaar, dagloner te Helden.     [4]   Als “filia Henrici Keiren”, zonder voornaam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stamboom 1639 – 2014