04-1753_Wilhelmus_KeerenXClaes

     Generatie 4

 

  Wilhelmus Keeren, ged. Helden 29 september 1753 (get. Joannes Verhaegh namens Andreas Keeren, Catharina Stammen), landbouwer, overl. ald. 23 augustus 1813    Wie zijn de ouders?
Huwt kort na 16 april 1791 met Jacomina Claes, ged. Helden 28 oktober 1748, landbouwster, overl. ald. 25 oktober 1811, weduwe van Joannes Kerckels. Dr V Godefridus Claes en Gertruidis van de Schoor;
Geen kinderen uit dit huwelijk
Bijzonderheden:

  • 28 juli 2015: Het eerste huwelijk van Jacomina Claes met Joannes Kerckels vond plaats in Helden op 21 juli 1784. Getuigen waren: Joannes Gubbels en Gertrudis Claesen.
  • 8 december 2011: Opmerking van JHH: “Betreffende de familie Keeren vond ik zijdelings verder weinig relevants of het moest zijn dat Jacomina Claes, de echtgenote van Willem Keiren, een wel heel goede partij moet zijn geweest. Over haar vond ik een akte uit 1784, nog voordat ze trouwt met haar eerste echtgenoot Joannes Kerkels, waarin zij haar ouderlijk huis koopt voor 5100. Dit is het grootste bedrag dat ik in de overdrachten van Helden ben tegen gekomen!
  • 2 april 1784  Paulus Maasen en zijn echtgenote Joanna Engels, tonende volmacht van haar broer “Matthias Engels” dd Brussel 21 december 1783, verder Jaquemina Claes, Henricus Bexkens en zijn echtgenote Gertrud Claes, gezamelijke kinderen van Matthis Engels en Geurt Claes, eerste en tweede echtgenoot van Gertrud van de Schoor, eenkind gemaakt zijnde bij aanvang van haar tweede huwelijk, verklaren op 29 november 1783 bij deling de erfenis m.n. het huis genaamd den Engel met bouw en weiland te Helden en ook de houtslag bij Everts onder Bree en alle roerend goed met beesten en vruchten overgedragen te hebben aan hun zuster Jaquemina Claes voorn. voor 5100 gl. Kleefs., dat verdeeld moet worden in vier gelijke delen. (RHCL, SA Helden inv.nr. 29, register van overdrachten 1747 1785, blz. 601)
  • 16 april 1791 Huwelijksvoorwaarden  te Helden tussen Wilhelmus KEIREN, toekomstige bruidegom en Jacquemina CLAES weduwe van Johannes KERKELS. Het huwelijk tussen Jacomina CLAES en Joannes KERCKELS was gesloten in Helden op 21 juli 1784 en er waren 2 kinderen uit dit huwelijk: Petronella Getrudis KIRKELS ged. 13 januari 1787 Helden en Petrus KIRCKELS ged. 5 april 1789 te Helden. Ik heb echter geen huwelijk tussen Wilhelmus en CLAES gevonden ook niet haar overlijden .
  • JHH:16 april 1791 Akte van huwelijkse voorwaarden gesloten tussen de jongeman “Wilm Keiren” en “Jacquemina Claes” weduwe van Joannes Kerckels, geassisteerd met haar en haar overleden man’s naaste bloedverwanten Henricus Bexkens, Engel Kerckels (merk) en Arnold Joosten. Beiden brengen in het huwelijk al hun roerende goederen, schulden en vorderingen. De a.s. bruidegom brengt aan contant geld in 2000 gl. Kleefs, waarvan direct aan Joseph Hendrix en zijn echtgenote Mechtildis Knippenbergh terugbetaald zal worden een som van 600 gl. Kleefs, waarmee de erven van de bruid krachtens gerichtelijke obligatie dd. Helden 30 april 1789 belast waren.mochten er uit het toekomende huwelijk kinderen geboren worden dan zullen die gelijk delen met haar voorkinderen in alle erfgoederen, zowel van het eerste als het tweede huwelijk. Ieder van de voorkinderen krijgt echter bij het overlijden van bruid en bruidegom vooraf uit de algemene erfgoederen een som van 200 gl. Kleefs. Mochten er uit het a.s. huwelijk geen kinderen geboren worden, dan zullen de voorkinderen na de dood van hun moeder voornoemde 600 gl. terugbetalen en is de bruidegom ook niet verplicht aan ieder van de voorkinderen 200 gl. uit te keren. (RHCL, SA Helden inv.nr. 30, register van overdrachten 1786 1798, blz. 231)
  • 5 februari 1802 (16 Pluviose X) wordt er een kontract getekend voor notaris Michel HENDRIX in Helden tussen Antoine GROENEN, ackerman, en zijn vrouw Elisabeth JEUCKEN woonachtig in Helden en Wilm KEIREN, ackerman,en zijn vrouw Wilhemina CLAESSEN ook woonachtig in Helden. Wilm KEIREN leent aan het echtpaar GROENEN een bedrag van 400 guldens in gouden en zilveren munten tegen een rente van 16 guldens per jaar. De rente moet jaarlijks worden voldaan en voor de eerste keer een jaar van vandaag. Dit is een vreemd contract want ik kan niet vinden dat er iets terugbetaald moet worden van het hoofdbedrag. Wel staat er dat de rente ook aan de erfgenamen van KEIREN en CLAESSEN moet worden betaald en als onderpand worden maar liefst 6 stukken grond gegeven maar elk maar voor de helft.
  • 21 juni 1805 (2 Messidor XIII) is er een kontrakt voor notaris Michel HENDRIX in Helden tussen Guillaume KEIREN, bierbrouwer wonende in Helden  en Michel en Andre MEEUISSEN, kuipers, wonende in Baerlo. Willem leent aan de gebroeders MEEUISSEN 400 francs in gouden en zilveren munten tegen een rente van 20 francs per jaar. Het bedrag dient te worden terugbetaald in 4 jaarlijkse termijnen, voor de eerste keer een jaar van vandaag. Als onderpand wordt gegeven een stuk grond in Baerlo. Het kontrakt is in het frans maar is door de notaris aan de betrokkenen uitgelegd in “l’idiome flamand”.

 

Huwt 2X, Helden 24 november 1812 met Martina Smolders, ged. Helden 4 november 1769 (onwettig, gewettigd door opvolgend huwelijk), dienstmeid, overl. Venlo (Nieuwstraat) 13 maart 1839, zij hertr. met Joannes Smeets en met Hermannus Janssen;

  •  BS Helden fiche 19. Huwelijk (akte in het frans) 24 november 1812 tussen Guillaume (Wilhemus) KEEREN 59 (cinquante neuf) jaren geb. Te Helden, beroep landbouwer, zoon van Jean (Joannes) KEEREN en Marie (maria) CLUIJTMANS) overleden maar tijdens hun leven wonende in Helden en waar ze overleden zijn en Martine SMOLDERS oud 43 jaren (quarante trois) geboren te Helden dochter van Leonard SMOLDERS aanwezig en Margarite GOMMANS overleden, wonende in Helden. Getuigen: Jean GIELEN, Antoine Theodore van de MORTEL, Gerard FEIJEN en Jacques van OIJEN.  Er is ook natuurlijk een kerkelijk huwelijk en dat wordt gesloten op 26 november 1812 te Helden. De getuigen zijn: Helena SMOLDERS en Godefridus KERKELS. Deze Kerkels is waarschijnlijk een broer van zijn overleden eerste vrouw.
Dochter van: Leonard en Margarite GOMMANS
Geen kinderen uit dit korte en laat gesloten huwelijk
JHH’s mening hierover:      Lang heb ik er aan getwijfeld of Wilhelmus überhaupt wel getrouwd was met Jacomina Claes. Aanvankelijk dacht ik dat de voltrekking van dit huwelijk nooit had plaats gevonden. Het huwelijk is immers niet te vinden in het Heldense trouwregister. Bovendien stond in zijn huwelijksakte bij de Burgerlijke Stand niets over een eerste echtgenote. Ook in de overlijdensak­te van Wilhelmus werd geen gewag gemaakt van een eerder huwelijk met Jacomina Claes, wél van een huwelijk met Martina Smolders. Toch moet Wilhelmus wel degelijk getrouwd zijn geweest met haar. Een eerste aanwij­zing daarvoor was de burgerlijke trouwakte van Jacomina’s dochter Petronella Gertruda Kirkels van 22 januari 1813. Getuige is dan o.a. Guillaume Keeren, 60 jaar, landbouwer te Helden en “beaupère de l’épou­se”. Met schoonvader zal in dit verband toch wel stiefvader zijn bedoeld. Het definitieve bewijs werd gevonden in de overlijdensakte van Jacomina Claes in de Burgerlijke Stand: zij was ” épose de Guillaume Keiren”. Hetgeen daarna nog bevestigd werd in de kerkelijke huwelijksakte van Wilhelmus’ tweede huwelijk gesloten te Helden op 26 november 1812 waarin we lezen “Wilhelmus Keeren, aetatis 59 annorum, viduus Jacomina Claes, et Martina Smolders, aetatis 43 annorum, caelebs, testibus Godefri­dus Kerkels et Helena Smolders” [= WK 59 jaar oud, weduwnaar van JC en MS, 43 jaar oud, ongetrouwd, getuigen GK en HS]. Andermaal was er dus een akte betreffende de familie Keeren niet in de daarvoor bestemde registers ingeschreven. Naar de reden daarvan kunnen we ook nu weer enkel gissen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stamboom 1639 – 2014