06-1779_Gijsbertus_vMeegenXJanssen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Volgnummer 6-25   

7-49  & 7-50

van MEEGEN, Gijbertus Geb. 31 mei 1779  te Eymeren (Valburg).Beroep: Militair.  Ovl 5 april 1851 “te ‘s avonds om half acht  ure” te Bemmel.   Informatie Ouders

Huwt op 29 october  1831 te Elst  (2e huwelijk) met 6-26.
Volgnummer 6-26   

7-51 & 7-52

JANSSEN  Johanna (Anna) Maria Ged. 21 januari 1797 te Lent (Ressen?Gelderland) Getuigen doop: Maria Sanders en Maria Sanders (2x dus) en Peter van den Heuvel volgens WieWasWie.   Beroep: Zonder Ovl ?? te??.    Informatie Ouders

Kinderen uit dit huwelijk:

1

  Johannes Geb. 23  maart 1833 te Lent (Elst)  Huwelijk
Portret van Gijs de Majoor. De beroemdste telg van de van Meegen familie.
Portret van Gijs de Majoor. De beroemdste telg van de van Meegen familie.

Het hieronder vermelde is gebaseerd op gegevens  verzameld door Marijke Hermsen over  GIJS DE MAJOOR.  Zonder twijfel de meest kleurrijke persoon in de van MEEGEN familie. Een kleurrijk maar niet gemakkelijk leven. Al bij zijn geboorte was het een beetje een “zooitje” want in het doopboek van Eymeren (bij Valburg) op 31 mei 1779 staat hij vermeld   als: Bartholomeus Hannissen onwettig kind van Catharina Hannissen. Als vader geeft Catharina alleen Conrardus Conraad?) maar geen  achternaam. Getuigen bij de doop zijn: Lambertus Sloot en Maria       Hannisen. In de gemeente administratie van Valburg staat de geboorte  van “de majoor” als volgt: “Geboren Bart zoon van  Coenraad….zoals de moeder zegt en van Kaatje Hannissen”. Indien Conrardus of Coenraad al echt bestaan heeft dan moet Catharina  er verder niets meer van hebben want hij komt niet meer voor en 8     jaren later (Marijke Hermsen) blijkt ze met Arnoldus/Arend van Meegen te zijn getrouwd. De Majoor is dus pas van Meegen gaan heten toen zijn moeder trouwde en omdat ze toch bezig waren hebben ze toen  waarschijnlijk de voornaam ook maar veranderd in Gijsbe(a)rt(us).

Dat als moeder in deze geboorteakte Johanna Hendriks was vernoemd heeft later nog voor veel problemen gezorgd want toen Johanna Maria wilde gaan trouwen kwam men erachter dat de naam van haar moeder niet klopte met wat er in de geboorteakte stond. Er was een gerechtelijk onderzoek nodig om een en ander op te lossen. Er is een document van “de rechtbank van de eerste aanleg”  in Nijmegen  gedateerd 23 september 1833,  dat als bijlage  diende bij de huwelijksakte van Johanna Maria,  waaruit blijkt dat de naam van de moeder, (dus de eerste vrouw van Gijs), Johanna  van Deest was en in de doopakte van de dochter was veranderd. Dan is er nog een brief van (onleesbaar): “Aan den Heer Voorzitter der Regtbank van eersten Aanleg te Nijmegen” waarin o.m. staat:” Dat uit dit zijn Huwelijk den 23 er Mei 1815 is geboren een Dochter, genaamd Johanna  Maria blijkens extract uit het Register der der Actens van Geboorten gehouden binnen de  stad Delft, afgegeven door Mr. Hendrik van Berkel, Wethouder dier stad hierbij annex Sub   B. Dat zij echter in die acte staat aangetekend  als dochter van Gijsbertus van Meegen en Johanna Hendriks in plaats van van Deest; welke abusive aantekening   waarschijnlijk haar oorsprong ontleent uit het bekende misbruik om de voornaam des vaders tot geslagtsnaam aan te nemen. Dat ofschoon de onderlinge vergelijking der voorschrevene acten geenen redelijken twijffel overlaat omtrent de identiteit van zijne overledene echtgenote met dien van Johanna  Hendriks en de gemelde geboorte acte voorkomende , eene rectificatie van dezelve vereischt wordt alvorens tot de voltrekking van het Huwelijk van Rekestrants Dochter kan worden overgegaan.”   Dit is allemaal duidelijk maar de verschillende dateringen op  dit document zijn verwarrend. Op de eerste pagina staat heel prominent (maar in de marge) 1 October 1833 maar onderaan en op nog een plaats in de marge staat 23 December 1828 wat natuurlijk niet de  datum van dit document kan zijn omdat Johanna van Deest toen nog in leven was en Johanna Maria pas 13 jaren oud was. Het moet dus verwijzen naar een ander document.

Later is uit dit  eerste huwelijk nog geboren: Maria Petronella, Geb. 18 augustus 1818 te Delft en Bartholomeus van MEEGEN geb. 30 april 1821 te Nijmegen. Huwt op 17 maart 1847 te Nijmegen met Anna Catharina Huberta JANSSEN (leeftijd 24 jaren, geboorteplaats: Goch, dochter van Mathias en Anna Catharina JONGSLAGERS. Bartholomeus overlijdt op 27 februari 1895, des avonds om zeven uur te Nijmegen aan de Houtstraat nummer vijfenvijftig. Beroep: venter en laatstelijke woonplaats onbekend. Hoewel in de overlijdesakte niet staat vermeld dat hij weduwnaar was is het raar dat zijn woonplaats niet bekend is.

In de huwelijksakte van 1831 staat aangegeven dat Gijs weduwnaar is van Johanna van Deest maar er wordt ook verwezen naar een “Acte van Bekendheid” die gepasseerd was voor notaris Nicolaas Gerrit Franken te Elst waaruit blijkt dat de bruidegom de “toenaam” van Van MEEGEN heeft aangenomen”. De  bruidegom “attesteert” verder dat zijn eerste vrouw (Johanna van Deest) op 24 december 1830 te Lendt is overleden en dat zijn moeder op 7 juni 1831 te Valburg is overleden. Erg lang heeft hij dus niet gerouwd.

Deze “Acte van Bekendheid” is gepasseerd op 8 mei 1824. In deze akte verklaren vier mannen wonende in Valburg dat: “zij zeer wel kunnen den persoon,  gaande onder den naam van Bart of Gijsbert van Meegen, als  Opperwachtmeester dienende bij het bataillon Trein-soldaten van dit Koninkrijk en houder van de militaire Willemsorde, dat zij weten dat deze persoon buiten echt te Valburg geboren is van Catharina  Hannisen, welke na de geboorte van dien zoon gehuwd is met Arend van Meegen; voorts gezegde persoon te Valburg ten huizen van gezegde Arend van Meegen even als een kind van dezen is opgevoed , dat hij ook naar gemelde Arend van Meegen in zijne jeugd steeds Bart of  Bartholomeus van Meegen genoemd is en dat hij eindelijk dezelfde zijn moet als dien in het Roomsch Katholieke doopboek van Elst als gedoopt den een en dertigste Mei des jaars zeventien honderd negen en zeventig onder den naam van Bartholomeus onwettige zoon van  Catharina Hannisen is vermeld. –Waarvan akte.—–Gedaan en gepasseerd te Elst ten kantore van voornoemde notaris. Hierbij wordt dus de achternaam van Meegen officieel.

De achternaam van Meegen staat ook op een “Extract uit het Stamboek van de Onder Offcieren en Manschappen van mindere Graden van het Bataillon  Artillerie Transport Trein” van 16 december 1828 afgegeven te Antwerpen. Daar wordt zijn naam als Gijsbert van Megen (een “e”) aangegeven en vader Arend (dat zou passen bij “A”) en moeder Catrina  Jansen (klinkt fonetish als Hannissen). Hier is hij geboren te: Valburg (bij Arnhem) de 31 Mei 1779 en heeft laatst gewoond in Amersfoort. Ja, hij was beroepsmilitair maar daarover straks meer.

Op hetzelfde “Extract uit het Stamboek van de Onder Offcieren en Manschappen van mindere Graden van het Bataillon Artillerie Transport Trein” van 16 december 1828 afgegeven te Antwerpen staat nog meer informatie. Bijv zijn uiterlijk staat als volgt beschreven: Lang; 1 ellen, 6 palmen, 4 duimen en 6 strepen (ongeveer 1.65m). Verder: Aaangezigt: Langwerpig, Voorhoofd: Plat, Oogen: Blaauw, Neus: Dik, Mond:Ordinair, Kin: Rond, Haar:donkerbruin, Wenkbrauwen:  Idem, Merkbare teekenen: gene.  Verder staat er nog dat hij “Op den 24 September 1823 (onleesbaar) reorganisatie overgenomen van het 1e(?) Bataillon Veldartillerie”. 

Over zijn staat van dienst : ” 1799, 2 Julij geengageerd bij den Hollandsche Trein; 1799, 17 Septe Krijgsgevangenen door de Engelschen; 1799, 28. November Uitgewisschelt; 1806 Brigadier; 1808  Wachtmeester; 1812, 11 November gevangen genomen bij Smolenskij; 1814, 1 Julij terrugekeerd; 1814, 21 Julij te Amersfoort geengageerd als Wachtmeester voor 6 jaren Zonder Handgeld; 1815, 9 April bij het Korps aangekomen; 1820, 1e November geengageerd voor zes jaren.  Verder staat er nog dat hij op 27 November 1818 tot Opperwachtmeester werd bevorderd.

Over zijn “Gedane veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden”.: 1799 Inde Noord Holland; 1800, 1801 Duitschland; 1805 Geembarkeerd (verder onleesbaar); 1805, Oostenrijk en Pruissen; 1807 Pruissen; 1808 Zweden; 1809 Denemarken; 1810 Zeeland; 1812 Duitschland (er staat nog meer maar dat is onleesbaar); 1812,1813 in Russland; 1815 Frankrijk; 1815 Ridderorde Kl?? van den Militairen Willems Orde.

Over  “Wanneer  en op welke wijze afgegaan” staat het volgende: ” 1824, 11 Junij met gagement afgegaan ingevolge dispositie van (onleesbaar) van 1 April 1824 (onleesbaar) en autorisatie van het Departement van Oorlog dito    (onleesbaar).

Van het Uittreksel uit het Register der Militaire Willems-Orde der Ridders 4e klasse” leren we: Datum van Benoeming: 18 July 1815.   Namen en Voornamen met die der Ouders: van MEEGEN  Gijsbert, Zoon van Arnoldus en Catharina Jansen.  Geboorte plaats: Den………1781 te Valburg by Nymegen.  Getrouwd en met wie: Hier staat niets vermeld.   Namen en Ouderdom der Kinderen: Dirk, Geboren den…….1803 te Horsen in Gelderland.  Johanna, Geboren den….1815 te  Delft.   

“Datum van aanstelling in onderscheidene Graden en van overgang naar andere Korpsen. Decoratien.”: 2 July 1799: By Trein Reidende Artillerie.  17 Sept 1799: Krijgsgevangen gemaakt.   20 Nov 1799: Uitgewisseld.   1806: Brigadier.   1808: Wachtmeester.   Nov 1812: By Smolensko door de Russen Krijgsgevangen gemaakt en den 1 July 1814 weder terug gekomen.   21 July 1814: Wachtmeester by het Bataillon  Trein Soldaten, doch by de Werving? geemployeerd geweest tot den 9  April 1815.

“Gedane Veldtogten, onder welke Generaals, bekomen worden  en uitstekende daden”:

1799: In Noord Holland.   1800-1801: In Duitschland. 1805: Geembarqueerd. 1806: Oostenrijk en Pruissen. 1807-1808-1809: In Pruissen, Denemarken, Zweeden en Zeeland. 1812: In Duitschland.   1813: In Rusland.   1815: In  Zuid Nederland en Frankrijk, onder de orders van den Hertog van Wellington. In dezelve bygewoond de Batailles van Quatre-Bras en Waterloo. In 1812 in Duitschland eene Wond  in den linker arm en Borst bekomen.

Waarvoor precies Gijs de Militaire Willemsorde heeft gekregen is niet bekend maar aangezien het een maand na de slag van Waterloo was, heeft het waarschijnlijk daar iets mee te maken. Hoe dan ook hij had het zeker verdiend.

Maar nu (21 juni 2010) weten we het en wel dankzij Ton Hendrickx-van            MEEGEN. Zij schreef: “Verder ben ik twee jaar geleden naar Apeldoorn geweest naar het paleis Het Loo want daar liggen alle  medailles en onderscheidingen bij elkaar in het mueseum. Daar had ik navraag gedaan of de ouwe Gijs gekend was want het familieverhaal  wil dat hij de eerste zou zijn die de Militaire Willemsorde ontvangen had. Dat leek me een beetje teveel van het goede. Ik kreeg het volgende antwoord:

 

Brief van Het Loo
Brief van Het Loo

 

Het boek van de Willemsorde
Het boek van de Willemsorde

En hier staat de majoor vermeld op de elfde rij.  

De Franse tijd in Nederland was de tijd van 1795 tot 1813. In dit tijdvak (ook wel de Frans-Bataafse tijd genoemd) was Nederland een vazalstaat van Frankrijk en (vanaf 1810) een onderdeel van Frankrijk.

– Op 13 aug 2019 bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gevonden onder de zoekopdracht: “Nederlandse militairen in het leger van Napoleon” dat Gijsbertus van MEEGEN Geboren: 31-05-1781 (sic) te Valburg dienst deed in het: 14e Bataljon Artillerietrein.

Stamboom 1639 – 2014