06-1802_Jacobus_MaessenXKeiren

Jacobus MAESSEN  Geb. 26 mei 1802 te Maasbree  Beroep: akkerknecht  Ovl. 10 februari 1872 te Helden . Zoon van Joannes MAESSEN en Margaretha HILLEN, landbouwers.
Huwt op  09-januari-1826 Helden  (wet) en ?? te ?? (kerk) met:
Anna Maria KEIREN 12-januari-1799 Helden. Ovl 19 februari 1851 HeldenInformatie Ouders 

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Anna Maria Geb, 03 juli 1826 te Helden.  Ovl: 1 februari 1829 te Helden.
  2. Joannes Geb. 03 januari 1829 te Helden.
  3. Petrus Geb. 27 december 1830 te Helden.  Ovl: 30 september  1904 Helden. Huwt 28 april 1862 te Helden, beroep akkerman, met Gertrudis STEEGS G: 20 augustus 1836 te Helden . Dochter van Joannes Steegs, beroep:  landbouwer en Joanna Gielen.
  4. Theodorus Geb. 07 juli 1833 te Helden. Ovl: 29 april 1913 Helden. Huwt op 9 april 1866 te Helden, beroep  dienstknecht,  met Johanna SMOLDERS geb.22 december 1833 te Helden, dochter van Johannes Smolders en Petronella Gommans.
  5. Isabella Geb. 01 december 1835 te Helden
  6.  Isabella Geb. 16 januari 1837 te Helden. Huwt op 5 februari 1861 te Helden met Leonardus ENGELS. G: 2 juli 1833 Helden B: Akkerman (1861). Zoon van: Mathijs ENGELS en Mathea JACOBS.
  7. Maria Margareta Geb. 20 augustus 1840 te Helden. (tweeling) Huwt  17 april 1871 te Helden met Hendricus ENGELS Geb: 27 November 1838 te Helden Ber: Akkerman (1871). Zoon van: Mathijs ENGELS en Mathea JACOBS.
  8. Peter Hendrik Geb. 20 augustus 1840 te Helden. Ovl: 16 maart 1845 Helden. (Tweeling)
  9. Jacobus Hubertus Geb. 18 augustus 1844 te Helden. Huwt op 5 april 1875 te Helden, beroep: dienstknecht, met Anna Maria JANSSEN Geb. 28 februari 1838 te Helden. Dochter van Gerardus Janssen en Petronella Hendrix. Huwt 2x op 10 september 1877 te Helden, beroep Landbouwer, met Anna Lucia TIMMERMANS, beroep :dienstmeid,  G: 3 augustus 1853 Kessel, dochter van : Geraard Timmermans en Gertruid Stams. Bruidegom weduwnaar van Anna Maria Janssen.

Memorie van aangifte.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Anna Maria KEIREN echtgenoote van Jacobus MAASSEN overleden ab intestato te Helden den 19 Februarij 1851……De ondergeteekende 1e Jacobus MAASSEN akkerman wonende te Helden echtgenoot der overledene verkiezende domicilie in zijne woning agerende als vader en natuurlijken voogd over zijne minderjarige kinderen met name 1.Jan 2.Peter 3.Theodorus 4.Isabella 5.Maria 6.Jacobus MAASSEN allen met hem wonende ook te Helden, kinderen der overledene, verklaart dat zijne echtgenote en moeder der minderjarige Anna maria KEIREN overleden is te Helden ab intestato (zonder testament) den negentiende Mei (dit is een fout die in de kanttekening wordt aangeduid) laatstleden alwaar zij haar laatste woonplaats had, en dat onroerende goederen welke zij heeft nagelaten bestaan in de achtervolgende ; te weten in een huis, tuin, bouwland,weiland en hooiland en zeigrond gelegen te Helden in het cadaster aldaar onder nummer 83,94,187,958,992,1196 der Sectie C 505,596, 660,667, 671,686, 785,794,839,875 ,876,880,954,962,983,995,1096,1100,1108,1871,1841 der Sectie D van de groote te zamen zeven bunders, drieenvijftig roeden en veertig ellen en voor de helft toebehorende aan de overledene…….Eindelijk, dat door dit overlijden geen Fidei Commis (restrictie van erfelijkheid) gedevolveerd is noch vruchtverbruik is vervallen mitsgaaders dat buiten gemelde kinderen iets uit deze nalatenschap (onleesbaar) genoten. Te helden den 21 Maart 1852. Getekend door Jacobus MAASSEN met X (schrijven onervaren).

1861-02-16 akte 34. Voor notaris Haffmans in Helden verschijnen 1.Jacob Maassen weduwnaar van Anna Maria Keren (sic); 2.Peter Maassen; 3.Leonard Engels in gemeenschap van goederen getrouwd met Isabel Maassen alle akkerlieden wonende te Helden; 4. jan Maassen dienstknecht wonende te Oidt Pruissen; 5.Theodoor Maassen diensknecht wonenede te Baarlo gemeente Maasbree “zich gezamelijk sterk makende en instaande voor de hier afwezige Jacob en Maria Maassen beiden zonder beroep wonende te Helden”. De comparanten verklaarden reeds ontvangen te hebben en schuldig te zijn aan: Eerstens aan den heer Jan Jozef Verhaegh, zonder beroep wonende te Helden een som van drie honderd en zestig gulden; Tweedens aan de heren Peter Hubert en Jan mathis Jenniskens en mejuffrouwen Maria Anna en Johanna Elisabeth Jenniskens alle vier grondeigenaars woende te Helden een som van zestig gulden en vijfentwintig cents. De leningen zijn door de schuldeisers met zes maanden opzegbaar en hebben een rente van vijf procent op 23 juli en voor de eerste keer dit jaar (1861). Als zekerheid geven “de schuldenaren het bijzonder onderpand met toestemming dat daarop de noodige hypothecaire inschrijving genomen worde, eene bouwhoeve gelegen te Helden aan de Stogger bestaande in woning met onderhoorige gebouwen, tuin, bouw en weiland cadastraal bekend Sectie C nummers 83,94, 137,953,992,1196  Sectie D nummers 505,596, 660,  667,  671,  686, 785, 794, 831, 875,876, 880, 954, 962, 983, 995, 1096, 1100, 1108, 1871 en 184 tezamen groot zeven bunder 53 roeden 45 ellen.
2014-01-16 onderzocht Rijksarchief Limburg Not.Arch. 09.008 NR:8414.

Stamboom 1639 – 2014